Lindja e Hyjlindëses Mari

Në 21 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston lindjës e Hyjlindëses Mari, në kishën e Hyjlindëses Mari, në f. Rankovce, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif,… Më shumë »

Prerja e kokës së Joan Pagëzorit

Në 11 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston prerjës e kokës së Joan Pagëzorit, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z…. Më shumë »

Shërbesa e Mbrëmjes

Java e njëmbëdhjetë pas Pentikostisë

Shën profet Ilia

Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil

Java e pestë pas Pentikostisë

Mbledhja për 12 Apostujt