Lartësimi i Kryqit të Nderuar

Në 27 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston lartësimit të Kryqit të Nderuar, në kishën e Shën Minait, në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif,… Më shumë »

Lindja e Hyjlindëses Mari

Prerja e kokës së Joan Pagëzorit

Shërbesa e Mbrëmjes

Java e njëmbëdhjetë pas Pentikostisë

Shën profet Ilia

Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil