Java e dymbëdhjetë pas Pentikostisë

"Java e dymbëdhjetë pas Pentikostisë"

Në 27 Korrik 2017, në javën e dymbëdhjetë pas Pentikostisë, në manastirin e Shën Joakimit të Osogovës në Kriva Pallanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit