Java e shtatëmbëdhjetë pas Pentikostisë

"Java e shtatëmbëdhjetë pas Pentikostisë"

Në 23 Shtator 2018, në javën e shtatëmbëdhjetë pas Pentikostisë, në kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.