Diela e Doganierit dhe Fariseut

"Diela e Doganierit dhe Fariseut"

Në 28 Janar 2018, në Kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit.

Në Liturgjinë e Shenjtë, dhjakoni Dejvid Jordanov nga Kratovë e mori ofiqin e priftit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.