Mbledhja për 12 Apostujt

"Mbledhja për 12 Apostujt"

Në 13 Korrik 2017, kur Kisha jonë e Shenjtë feston mbledhjën për 12 Apostujt, në kishën e Trinisë së Shenjtë në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.