Pentikostia në Kumanovë

"Pentikostia në Kumanovë"

Në 27 Maj 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston Zbritjën e Shpirtit të Shenjtë mbi Apostujt (Pentikostia), në kishën katedrale e Shën Nikollës në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.