Lindja e Hyjlindëses Mari

"Lindja e Hyjlindëses Mari"

Në 21 Shtator 2019, kur Kisha jonë e Shenjtë feston lindjës e Hyjlindëses Mari, në kishën e Hyjlindëses Mari, në f. Rankovce, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.