Mbledhja për Joan Pagëzorin

"Mbledhja për Joan Pagëzorin"

Në 20 Janar 2018, kur Kisha jonë e Shenjtë feston mbledhjen e shën Joan Pagëzorit, në Kishën e Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif në bashkëmeshim me Mitropolitin i Tetovës dhe Gostivarit, Hirësia e Tij z. Josif, kreu Liturgjinë Hyjnore të shën Joan Gojartit.

Në Liturgjinë e Shenjtë theologu Dejvid Jordanov nga Kratovë u dorëzua në dhjakon. Besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.