E Premte e Ndritshme (Burimi Jetëdhënës)

"E Premte e Ndritshme (Burimi Jetëdhënës)"

Me 13 prill 2018, (të Premten e Ndritshme),kur Kisha jonë e Shenjtë feston kujtimin e shenjtërimin e kishën e së Tërëshënjtës Mari në Konstantinopojë, në kishën e Shën Parasqevi në Kumanovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu Liturgji hyjnore e shën Joan Gojartit. Në Litugjinë e Shenjtë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.