Shërbesa e Mbrëmjes

"Shërbesa e Mbrëmjes"

Në 10 Shtator 2019, në të parakremtën e festës së prerjës e kokës së Joan Pagëzorit, në kisën e Shën Joan Pagëzorit, në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.