Shërbesa e mbrëmësores në fsh. Shlegovo

"Shërbesa e mbrëmësores në fsh. Shlegovo"

Në 3 Dhjetor 2018, në të parakremtën e festës të Hyrjes së Hyjlindëses Mari në Tempull, në kishën e Hyrjes së Hyjlindëses në Tempull, në fshatin Shlegovo, Kratovë Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Josif kreu shërbesën e mbrëmësorës.