Ngallja e Krishtit

"Ngallja e Krishtit"

Me 16 prill 2017, në kishën e Shën Dhimitrit në Kriva Palanka, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës Hirësia e Tij z. d-r Josif kreu shërbesën e Ngjalljes së Krishtit me Liturgji hyjnore e shën Joan Gojartit. Në Liturgji së Shënjtë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.