Ngallja e Krishtit

"Ngallja e Krishtit"

Me 8 Prill 2018, në kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës Hirësia e Tij z. d-r Josif shfaqi Ngjalljën e dritëshme së Krishtit dhe kreu Liturgji Hyjnore të shën Joan Gojartit. Në Liturgji së Shënjtë, besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.