Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara

"Liturgjia e Dhuratave të Parashenjtëruara"

Në 18 Mars 2020, të Merkurën e Javës së Tretë e Kreshmës së Madhe, në Kishën e Shën Joan Pagëzorit në Kratovë, Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. d-r Josif, kreu Liturgjinë e Dhuratave të Parashenjtëruara. Në Liturgji besimtarët u kunguan me Misteret e Shenjta të Krishtit.