Fjetja e Hyjlindëses Mari

"Fjetja e Hyjlindëses Mari"

Me madhështi u celebrua festa e madhe e Fjetjes së Hyjlindëses në Manastirin i Shën Joakimit të Osogovës. Mitropoliti i Kumanovës dhe Osogovës, Hirësia e Tij z. Dr. Josif shërbeu liturgjinë hyjnore e Joan Goajrtit. Në liturgjinë e shenjtë, besimtarët u kunguan me misteret e shenjta të Krishtit.